[Góc ảnh] - Gấp rút xây dựng các công trình đưa vào phục vụ năm học 2018 - 2019

Còn gần 1 tháng nữa, trường bắt đầu tuyển sinh cho năm học mới của Nhà trường. Để đảm bảo tiến độ tuyển sinh như kế hoạch, đích thân Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Giám đốc Đoàn Ngọc Hào ra công trường thăm quan, chỉ đạo và đôn đốc công nhân tại Công trường đang thi công.


Tác giả: Lê Tấn Lực